Čaj.hr – Naturavita. Samo čaj.

Pravila sudjelovanja:​

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Jan – Spider d.o.o., Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

'Kupi dva čaja Naturavita i smiješi ti se hibrid Fićo Dolcevita'

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom ‘Kupi dva čaja Naturavita i smiješi ti se hibrid Fićo Dolcevita’ je tvrtka Jan – Spider d.o.o., Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača, OIB 91255584797, MB 03609588.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje na prodajnim mjestima.

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

Članak 2.

Nagradna igra odvija se se na svim prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske u kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru u razdoblju od 15.11.2021. do 15.02.2022. (uključivo). Nagradna igra provoditi će se kroz 2 kola čiji su datumi trajanja i izvlačenja navedeni su niže:

1. kolo: od 15.11. do 31.12.2021. Izvlačenje nagrada 1. kola 04.01.2022.

2. kolo: od 01.01. do 15.02.2022. Izvlačenje nagrada 2. kola 17.02.2022.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama Priređivača www.caj.hr.

SUDIONICI NAGRADNE IGRE I NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, koji za vrijeme trajanja nagradne igre u periodu od 15.11.2021. do 15.02.2022. na bilo kojem prodajnom mjestu u kojem su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru na području Republike Hrvatske istovremeno na jednom računu ostvare kupnju najmanje 2 proizvoda iz asortimana Naturavita čajeva i prijave se putem SMS poruke sljedećeg sadržaja: 

NATURAVITA, broj računa, ime i prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na broj 60060 (cijena jedne SMS poruke iznosi 2,40 kn s uključenim PDV-om).
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenog preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Sve neispravno popunjene ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz izvlačenja.

Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati          Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača ili bilo koje druge tvrtke izravno uključene u provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, djeca, braća i sestre i roditelji zaposlenika).

NAGRADNI FOND

Članak 6.

Nagradni fond:

Prvo kolo

  • Glavna nagrada:

Osobni automobil Fiat 500 Hybrid, full oprema Dolcevita, u vrijednosti 109.657,65 kn

  • Druga nagrada:

Robotski usisavač iROBOT Roomba, u vrijednosti 1.799,00 kn

  • Ostale nagrade:

6 x poklon paket Naturavita u vrijednosti 200,00 kn

Drugo kolo

  • Glavna nagrada:

Osobni automobil Fiat 500 Hybrid, full oprema Dolcevita, u vrijednosti 109.657,65 kn

  • Druga nagrada:

Robotski usisavač iROBOT Roomba, u vrijednosti 1.799,00 kn

  • Ostale nagrade:

6 x poklon paket Naturavita u vrijednosti 200,00 kn

Ukupna vrijednost svih nagrada iznosi: 225.313,30 kuna s PDV-om

IZVLAČENJE, OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 7.

Izvlačenja dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika te će se o istome voditi zapisnik koji ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike nagradne igre. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

Ako za 1. kolo ne bude primljena niti jedna valjana prijava, nagradni fond od 1. kola prebacuje se u izvlačenje za 2. kolo.

Izvlačenje dobitnika nagrada 1. kola održati će se 04.01.2022. za sve prijave od 15.11. do 31.12.2021. (uključivo) te će biti izvučen jedan (1) dobitnik glavne nagrade 1. kola – osobni automobil Fiat 500 Hybrid, full oprema Dolcevita, jedan (1) dobitnik druge nagrade 1. kola robotski usisavač iROBOT Roomba te šest (6) dobitnika ostalih nagrada 1. kola – poklon paket Naturavita.

Izvlačenje dobitnika nagrade 2. kola održati će se 17.02.2022. za sve prijave od 01.01.2022. do 15.02.2022. (uključivo) te će biti biti izvučen jedan (1) dobitnik glavne nagrade 2. kola – osobni automobil Fiat 500 Hybrid, full oprema Dolcevita, jedan (1) dobitnik druge nagrade 2. kola robotski usisavač iROBOT Roomba te šest (6) dobitnika ostalih nagrada 2. kola – poklon paket Naturavita. U svakom kolu izvlači se ukupno 8 dobitnika.

Nagrade za 2. kolo izvlače se iz baze ukupno pristiglih prijava kroz 2 kola, izuzev dobitnika glavne nagrade 1. kola. Osvajanjem nagrade iz pojedinog kola kupac i dalje sudjeluje u izvlačenju za glavnu nagradu.

Dobitnici nagrada zaprimiti će SMS poruku s obavijesti da su osvojili nagradu.

Dobitnici nagrada biti će objavljeni na web stranicama www.caj.hr, najkasnije osam (8) dana nakon svakog izvlačenja.

Priređivač će dobitnicima drugih i ostalih nagrada 1. i 2. kola poslati nagrade poštom ili dostavom na adresu stanovanja navedenu prilikom prijave.

Potpisivanjem potvrde o preuzimanju nagrade sve obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada prestaju u cijelosti. Ako dobitnik nagrade ne bude na navedenoj adresi Priređivač će ponovo pokušati obaviti dostavu, uz prethodni kontakt s dobitnikom. Ako dobitnik niti u navedenom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija.

Preuzimanje glavnih nagrada 1. i 2. kola biti će dogovoreno sa svakim dobitnikom osobno. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik. Porez na dodanu vrijednost (PDV) snosit će Priređivač.

Dobitnici glavnih nagrada 1. i 2. kola obvezuju se ne uklanjati promotivni materijal s osobnog automobila odnosno obvezuju se ne mijenjati vanjski izgled osobnog automobila 365 dana od dana preuzimanja nagrade.

Priređivač će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade te dokaz o preuzimanju nagrade.

Članak 8.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu nagradu, robu ili uslugu. 

Članak 9.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom ili punomoći. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, odnosno ako je bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, nagradu može preuzeti zakonski zastupnik uz osobnu iskaznicu i predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. 

Članak 10.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice Priređivača www.caj.hr.

PUBLICITET

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Sudjelovanjem u nagradnoj nazivom ‘Kupi dva čaja Naturavita i smiješi ti se hibrid Fićo Dolcevita’ sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa, slika i video zapis mogu, od strane Priređivača, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te su suglasni da će Priređivač prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provođenja nagradne igre na način utvrđen ovim Pravilima. 

Priređivač nagradne igre u obradi podataka za potrebe provođenja nagradne igre koristi usluge Izvršitelja obrade odnosno koristi usluge društva koje prikuplja i bilježi pristigle SMS poruke IT Jedan d.o.o., Selska cesta 90a, Zagreb, OIB 75235737688. 

Podaci o dobitnicima nagradne igre biti će proslijeđeni Ministarstvu financija RH sukladno zakonskim obvezama Priređivača, propisanim Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, izuzev podataka ostalih sudionika čiji se osobni podaci neće prosljeđivati trećim osobama.

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvati će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim u slučaju legitimnog interesa za dulje zadržavanje (npr. sudski spor koji je u tijeku). Priređivač će s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 20167679.

Članak 14.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici www.caj.hr.

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/21-01/482
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 8. studenog 2021.
čajnik / teapot čajnik / teapot

Čaj je eliksir života.

Lao Tzu
kineski filozof

Čajni
savjeti

Regulirajte količinu kofeina u svojoj šalici čaja

Želite li više kofeina u svojoj šalici, u vrućoj vodi dulje namačite vrećicu ili listiće čaja. Ako želite eliminirati i do 80 % kofeina, kratko namačite čaj, a zatim ga ponovno prelijte svježom kipućom vodom.

Savršen čaj ovisi o temperaturi vode

Kada pripremate čaj, upotrijebite čajnik. Zagrijavanjem u mikrovalnoj pećnici, koliko god one praktične bile, nećete moći lako postići idealnu temperaturu vode u kojoj se čaj treba namakati. Idealna temperatura ovisi o vrsti čaja koji pripremate.

Čaj čuva bjelinu vaših zubi

Dodajte nekoliko kapi mlijeka u čaj i time spriječite stvaranje neprivlačnih mrlja na zubima. Samo jedna kap mlijeka u čaju može biti učinkovitija od paste za izbjeljivanje.

arrow arrow
NATURAVITA      Copyright 2023
naturavita naturavita naturavita naturavita naturavita